ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรม Play Therapy

November 16, 2016

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรม Play Therapy สอนน้องตาบอด

ในโครงการ " BLIND BUT NOT BLIND " ( ตาบอด...แต่ใจไม่บอด )

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 27 พ.ย. 59

ฤดีชนก รุ่งเรืองไมตรี

วรุตม์ ไฉไลพันธุ์

แทน จั่นหยง

สินาภรณ์ พรมรักษ์

สุภัสสร คงแย้ม

ณัฐชา อธิปัญญาวงศ์

วริศรา ฉายศิริ

ทนงศักดิ์ สังข์ชัย

รัตนลักษณ์ หิรัญวิริยะ

ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย

 


รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 18 ธ.ค. 59 

วิรดา อารีย์

ณัฐพร กลิ่นจันทร์

ธัธเธียน่า ไบเจอร์

เพลงภัสสร อริยะสัจจะธรรม

กนกณภพ ช้อนทอง

ภัทราพร ยิ่งสม

จิตตานันท์ พนมชัยวัฒน์

ภัทรกร ศรีอมร

กานดา เหลืองวิเศษชัย

เจ๊ะฟารีซา เจ๊ะสนิ

ฉัตรเรขา วรชินา

อิทธิพัทธ์ เอี่ยมดี

 


รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 15 ม.ค. 60 

แพรพรรณ งอมกระโทก

เจนจิรา แก้วประสิทธิ์ 

นงลักษณ์ ละออง

กชกร ศรีเวียง

ศุภเกียรติ ยมบุญ

ธนพล อังสนุ

วัศยา ลีมะวัฒนา

วรินทรา อ่อนส้มกิจ

อาทิตย์ ไชยจิโรจ

อธิชา ไชยจิโรจ

โยษิตา ทองศรี

นภัสสร ถนอมวงษ์

 

  

รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 29 ม.ค. 60

จณัญญา ทองทานธรรม

อธิชา ธนาดิเรก

มณัศวีช์ เธียรธนะสิน

ปิ่นนารา เหลี่ยมดี

อาทิตยา เจริญวานิชยุบล

ปิยพร จันทร์แดง

ปิยทัศน์ จงรักษ์สิริกุล

อุมาพร ทาทอง

เจนจิรา จิรวัฒน์วาทิน

ปวีณา สุสิขโกศล

รัชรี หอธัญญโรจน์

พิชชาพร เลิศเกียรติปีติ

 

 

รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 5 ก.พ. 60

กรธิดา ลอยหา

ภาวนา ศิวะอะญชลีกุล

พรทิพย์ ยศมา

ปฐมาภรณ์ สิทธิเป็ง

มนสิการ ปูรณานนท์

สรัล รักษนาเวศ

จุตินันท์ พงศ์โรจน์รัตน์

อรนลิน เตชะธาดากุล

รดา หงสกุล

ธัญมาส เพ็ยจำรัส

เกตน์สิรี น้อมระวี

ชนัญญา ทรัพย์วิทยาภัณฑ์


 


รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 12 ก.พ. 60  

ฌัฌฌา ภู่เหลือ

พรชิตา เตชะธรารักษ์

ภคินี มีมงคล

ธนัชพร เวศย์วรุตม์

พรปวีณ์ พิริยอาภรณ์

ศิรประภา วิริยะพาหะ

อาฒยา โลจนาภิวัฒน์

เอื้อมพร ด่อนสิงหะ

ทศพล ธีรวัฒนานนท์

ธนธรณ์ วังสุขสันต์

กริษฐา หล้ำ

ฉัตรภัทร ราชายันต์

 

 

Please reload

Featured Posts

จุดเริ่มต้น Heart of Happiness

July 19, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

October 8, 2016

August 16, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags