เพื่อค้นหาแหล่งพลังงานใหม่จากตัวตนภายใน จากกระบวนการกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย  เพื่อให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะ ภายใต้การจัดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นร่วมกันภายในกลุ่ม ตามหลักพื้นฐานของ   Low-skill, High-sensitivity (Expressive Arts Process) กระบวนการเหล่านี้จะช่วยเชื่อมโยงการตระหนักรู้ จากการร่วมกิจกรรม เพื่อให้เห็นความแตกต่างในคุณค่าของตัวบุคคลแต่ละคน มอบของขวัญแห่งความแตกต่างซึ่งกันและกันในพื้นที่ปลอดภัย ความงดงามเกิดขึ้นจากความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนที่สามารถผสมผสาน เชื่อมโยงกันได้ในสังคม

         ในบางโอกาส  "การพูดคุย"  เพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถช่วยให้คุณปลดปล่อยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในใจได้  การมี   "ศิลปะ" เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกที่อยู่ภายในออกมา  ซึ่งบางครั้งอาจดีกว่าคำพูด "ภาพวาด"ที่ออกมาจาก"ภายใน"จะช่วยปลดปล่อยความรู้สึก อารมณ์และประสบการณ์ ของบุคคลนั้น  กิจกรรมศิลปะเป็นประสบการณ์ทางความรู้สึกที่เปิดกว้างทั้งกับบุคคและกลุ่ม เหมาะสำหรับองค์กรทั้งขนาดเล็ก , กลาง และใหญ่ 

         เพื่อการเข้าใจตัวเองในเชิงลึก ผ่านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการเรียนรู้จากผู้อื่น การอบรมเชิงปฏิบัตินี้จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับการตระหนักเห็นตัวตนของแต่ละท่านผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ   ขั้นตอนที่น่าสนใจ   คือ  การเรียนรู้ตัวตนของเราผ่านการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น   ซึ่งกระบวนการสำคัญนี้จะช่วยให้เราได้ทำความเข้าใจกับตัวเองในเชิงลึก แบบทดสอบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อละลายพฤติกรรม  สร้างความรู้สึกไ้ว้เนื้อเชื่อใจ การจัดการกับอารมณ์และควบความรู้สึกที่อยู่ภายในใจของผู้เข้าอบรม และปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัด 'กระจกเงา' เพื่อสะท้อนพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ถูกกักเก็บไว้ ให้ได้คลี่คลายเกิดเป็นความเข้าใจอันดีในองค์กร

Emotional Quality

Negotiation Skills

Creative Thinking

Problem-solving

Interpersonal Relations

Personal Heath Care

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจัดอบรมสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ | คุณยอดสน 0972361475

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon