HEART OF HAPPINESS
“Happiness is like a tree that grows in heart”
 
 
( ความสุขก็เหมือนมีต้นไม้เติบโตในหัวใจ )

Vision

" Heart of Happiness "
คือกลุ่มคนที่มีความสามารถจากหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกัน และนำความสามารถของตัวเองมาทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การ "ให้" เป็นเป้าหมายหลักในการใช้ขับเคลื่อนองค์กร

 

สถาบันการศึกษาการพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ด้วยสื่อศิลปะและความสร้างสรรค์ “HEart OF HAPPINESS” เพียบพร้อมไปด้วยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัดมืออาชีพที่พร้อมจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูภาวะจิตใจที่อ่อนล้าจากชีวิตประจำวันของผู้คนและองค์กร ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้อบรมได้ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ด้วยสื่อศิลปะและความสร้างสรรค์แขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ,การใช้ชีวิตประจำวัน และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆที่จะนำทางไปสู่ “ความสุข”

ศิลปะและความสร้างสรรค์นั้นคือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์, ความรู้สึก, ความคิด และความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป, การปั้น, ฯลฯ ให้ทุกคนได้มีอิสระในการแสดงออก และการที่สถาบันของเราได้สร้างโอกาสให้ผู้คนได้ปลดปล่อยอารมณ์ความคิดต่างๆผ่านศิลปะ จะส่งผลให้ชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมมีความสุขและมีความตึงเครียดที่ลดลง เพราะศิลปะนั้นนอกจากจะช่วยเยียวยาจิตใจแล้ว จะเสริมสร้างความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์, ความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความคิด, และความละเอียดละออให้กับผู้เข้าร่วม อีกทั้งการสร้างโอกาสในการได้คลุกคลีกับศิลปะจะเสริมสร้างทักษะทางสังคม พัฒนาอารมณ์ เสริมสร้างพลังใจจากความภาคภูมิใจในตัวเอง และให้โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย

Happiness Ways

1

TIME

Spend your time to help others.

2

TALENT

What is your talent? Can it help others?

3

TREASURE

No need to be rich or poor. 

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon