HAPPINESS IS

OUR VISION
Art of Happiness

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ด้วยสื่อศิลปะและความสร้างสรรค์ “HEart OF HAPPINESS” เพียบพร้อมไปด้วยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัดมืออาชีพที่พร้อมจะให้ความรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อฟื้นฟูภาวะจิตใจที่อ่อนล้าจากชีวิตประจำวันของผู้คนและองค์กร ด้วยการสร้างโอกาสให้ผู้อบรมได้ปลดปล่อยอารมณ์ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางอารมณ์ด้วยสื่อศิลปะและความสร้างสรรค์แขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ,การใช้ชีวิตประจำวัน และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆที่จะนำทางไปสู่ “ความสุข” 

HEARTFUL STORIES
Happiness is everywhere.

ทุกวันนี้คุณมีความสุขมั้ย และคุณมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? จริงๆแล้วความสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆที่ และกับทุกคน 

SUPPORT
HEART OF HAPPINESS
“Happiness is like a tree that grows in heart”
 
 
( ความสุขก็เหมือนมีต้นไม้เติบโตในหัวใจ )

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon